תקנון אתר SEXDRIVE

מבוא

 1. אתר "SEXDRIVE" (להלן: "האתר" או: "החברה") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין SEXDRIVE, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא, הבין וכי הוא מודע להוראות תקנון האתר ומקבל אותן, וכי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 5. לצורך תקנון זה, "משתמש" – הינו כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר בזאת כי SEXDRIVE רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 2. SEXDRIVE שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י SEXDRIVE ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש. למען הסר ספק, כותרות הפרקים לא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר SEXDRIVE מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר. מובהר כי SEXDRIVE רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. באפשרות המשתמש להירשם ולהסכים לרשימת דיוור- קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש. אם הסכים המשתמש להיכללת על רשימת הדיוור של SEXDRIVE אזי שהחברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, ולפנות אליו בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים.

מובהר כי SEXDRIVE אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו SEXDRIVE תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי SEXDRIVE רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר  כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של SEXDRIVE ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ל SEXDRIVE את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים לרבות במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר וללא תשלום כלשהו. זכות זו של SEXDRIVE תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק הפרטי שלו, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מתחייב בזאת להימנע ולא לפעול בדרך דרך שיש בה כדי לגרום לכל פגיעה במוניטין של SEXDRIVE ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של SEXDRIVE בעיני הציבור.

הזמנה ורכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות המבוקש. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף הפריט"). לתשומת הלב, SEXDRIVE רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל SEXDRIVE להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ובהתאם לכל דין. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל SEXDRIVE עקב שיבוש הפעלת האתר.

זאת ובנוסף, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע SEXDRIVE בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים הנרכשים".תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש SEXDRIVE תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין SEXDRIVE. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים הנרכשים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה SEXDRIVE רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת SEXDRIVE. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד SEXDRIVE ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. SEXDRIVE שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. במקרה כאמור של פריט שאזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, SEXDRIVE שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש ולהציע לו הצעה לרכישת מוצר חלופי, בעל מאפיינים דומים ומחיר דומה (להלן: "הצעת SEXDRIVE"). ככל שיבחר המשתמש לקבל את הצעת SEXDRIVE, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. ככל שיסרב המשתמש לקבלת את הצעת SEXDRIVE, תימחק ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שמסר המשתמש. יובהר כי הן הסכמת המשתמש והן סירוב המשתמש להצעת SEXDRIVE צריכה להיות מפורשת ובכתב.

ההזמנה תרשם במחשבי SEXDRIVE. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במידה ולא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצוע ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנו אלינו באמצעות כפתור ה"צור קשר" שבאתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של SEXDRIVE אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את SEXDRIVE. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של SEXDRIVE הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות שליחים או באמצעות איסוף עצמי, בהתאם לבחירת המשתמש. תשומת לבו של המשתמש לכך כי מחירי המשלוח השונים יופיעו באתר, ועשויים להיות מעודכנים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של SEXDRIVE.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ופיקוח על ידי SEXDRIVE ואינם בשליטה. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה או תלונה נגד SEXDRIVE עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליח תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת השליחים מטעם SEXDRIVE, ובכפוף לרשימת היישובים שבהם מתבצע שירות השליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת השליחים לבצע משלוח עד בית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג האוויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי השליח, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעל, תהא חברת SEXDRIVE הפוסקת הבלעדית.


המוצרים נשלחים ללא ציון שם השולחות, אלא בציון השם: "א.ק יבוא ושיווק", בנוסף לידיעתכן בהודעת החיוב בכרטיס האשראי יופיע שם א.ק יבוא ושיווק.אספקה לבית המשתמש

SEXDRIVE תספק למשתמש את הפריטים שהוזמנו בהתאם לצורת המשלוח שבחר במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 • ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 08-9156966. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

 • ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות שליחת מייל לכתובת etoys.il@gmail.com. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

 • ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר באופן מהותי וממשי, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות שליחת מייל לכתובתetoys.il@gmail.com. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של SEXDRIVE בדוא"ל etoys.il@gmail.com או בטלפון 08-9156966.

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. לאחר בירור פנייתך, יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. בישום, מוצרי טיפוח וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה.הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה.החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה באמצעות שליחת מייל לetoys.il@gmail.com, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר על ידי המתמש ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר. החלפת הפריט במוצר אחר כפופה למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחברת SEXDRIVE, כפי שתעודכן מעת לעת.

יובהר כי בשל אופי המוצרים המוצעים באתר, אם המוצר ייבדק על ידי גורם מטעם SEXDRIVE ויימצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה- כי אז המוצר לא יזוכה ויוחזר למשתמש על חשבונו, בתוספת דמי טיפול.

אבטחה פרטיות וסודיות

SEXDRIVE ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של SEXDRIVE ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של קסטרו במייל: etoys.il@gmail.com. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת SEXDRIVE באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר SEXDRIVE. ויודגש: פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות SEXDRIVE מאחר ו SEXDRIVE נעזרת בחברה חיצונית [cardcom] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של SEXDRIVE להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי SEXDRIVE ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SEXDRIVE. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, SEXDRIVE לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. SEXDRIVE מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, SEXDRIVE תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב SEXDRIVE ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי SEXDRIVE לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי SEXDRIVE צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, SEXDRIVE תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

אחריות

חברת SEXDRIVE ו/או מי מטעמה אינם יצרני המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.

המוצרים המוצעים באתר מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום הבעת המלצה ו/או הבעת דעה מצד SEXDRIVE לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים, וכיוצא באלה.

בשום מקרה לא תחול על חברת SEXDRIVE ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזקי מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת השימוש באתר, באספקת או באי אספקת המוצרים או השירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל-SEXDRIVE ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין, כאמור. אם וככל שאינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד או יותר מתנאי תקנון זה, אנא צור עמנו קשר באמצעות כפתור ה"צור קשר" באתר, ואנו נבחן את פנייתך בקפידה הראויה.

חברת SEXDRIVE ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בכרטיס האשראי עמו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השימוש באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. בשימוש באתר והמשך גלישה בו הנך מצהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת SEXDRIVE ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותו או התאמתם לצרכיך ולדרישותיך.

יובהר כי אחריות החברה אינה חלה על נזקים שנגרמו על ידי שימוש לא נכון במוצר, שברים, שריטות, סדקים וכל נזק חיצוני אחר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי SEXDRIVE

SEXDRIVE שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; במקרה שהמשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע SEXDRIVE; ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות SEXDRIVE לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית SEXDRIVE לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, SEXDRIVE לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של SEXDRIVE במייל: etoys.il@gmail.com  או בטלפון: 08-9156966

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר SEXDRIVE, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של SEXDRIVE בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר SEXDRIVE, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר SEXDRIVE, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם SEXDRIVE בלא קבלת הסכמת SEXDRIVE מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר SEXDRIVE לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת SEXDRIVE מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של SEXDRIVE מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו SEXDRIVE, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של SEXDRIVE ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם SEXDRIVE נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי, בהתאם לכללי הסמכות העניינית) במחוז תל אביב בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.